شاهینم

Shahin Najafi – Shahinam from Album Radikal

شاهین نجفی – شاهینم از آلبوم رادیکال Added: Sep. 16, 2016 شاهینم من جمع نقیضینم البته که شاهینم من جمع نقیضینم البته که شاهینم هم بددهن و لاتم هم با ادب و مومن همجنسگرا تا ته زنباره و بی‌دینم من جمع نقیضینم البته که شاهینم هم قاتل و هم دزدم هم فاسد و عیاشم هم […]