Amorphica

Amorphica – Karma

Amorphica – Karma Added: Oct. 4, 2015 Bridge1: شب زیر ماه ، دوتایی شهر زیر برف با کلی حرف من اینجا تنها ، با سایم چون تو نیستی CoResS1: منو ببخش اگه قلبم آهنیه همه حرفات کهنه شدن، می تونم همشو دوره کنم میچرخم دوره خودم تو با بقییه Vers1: !!بیدار شدم از خواب حتی […]