2204 plays

Vigen – Mahtab

Vigen – Mahtab

مهتاب!

اي مونس عــــــــــاشقــــــــــــــان

روشنـــايي آسمـانهـــــــــــــــــــــا

مهتــــــــــــــــاب!اي چراغ آسمـان

روشني بخش جهــــــــــــــــــــــان

کو ماهم؟

نزدت چه شبها،با اودرآنجا بوديــم

فارغ زدنيا ،لبها به لبها بوديــــــــم

با يکدگر ما،پيش تو تنها بوديــــــم

مفتون و شيدا،غرق تماشا بوديـم

مهتاب!امشب که پيش تـــــــــو ام

اورفتـه و من مانــــــــــــــــــــــده ام

آه…..افسوس!

رفت و آن دوران گذشــــــــــــــــــت

سرنهم بر کوه و دشت از هجـرش

نزدت چه شبها،با اودرآنجا بوديــم

فارغ زدنيا ،لبها به لبها بوديــــــــم

با يکدگر ما،پيش تو تنها بوديــــــم

مفتون و شيدا،غرق تماشا بوديـم

      Mahtab

تقریبا سیزده سال از درگذشت ویگن گذشت
نوع موسیقی او که از ملودی های ارمنی و ترکی و گاه اروپایی بهره می برد به «جاز ایرانی» معروف شد و به او لقب «سلطان جاز» ایران دادند، او خود نیز چند آهنگ ساخت و در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ از محبوب ترین خواننده های مردم پسند ایران بود
با چند تن از خواننده های محبوب دیگر مانند دلکش، پوران و هایده ترانه های دو صدایی اجرا کرد که هنوز با اشتیاق شنیده می شود. در سال ۱۳۳۳ به دعوت ساموئل خاچیکیان به سینما روی آورد و نخستین فیلمش را با نام چهارراه حوادث ۱۳۳۴ برای خاچیکیان بازی کرد تا سال ۱۳۴۵ که آخرین فیلمش را با نام اعتراف به کارگردانی ناصر رفعت بازی کرد، مجموعاً در دوازده فیلم حضور یافت که در برخی از آنها خوانندگی هم کرد. خون و شرف در سال ۱۳۳۴، تپه عشق در سال ۱۳۳۸، فردا روشن است در سال ۱۳۳۹، آتش و خاکستر در سال ۱۳۳۹، عروس دریا در سال ۱۳۴۴ برخی از این فیلم هاست